فنی و مهندسی < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
سيستم هاي توليد اتوماتيک و مونتاژ صنعتي و تجهيزات مربوطه
دکتر سيد محسن صفوي
شوميز | وزيري | 328 صفحه
چاپ اول | 1387 | 2000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649811642

 
46000R 36800R
 
عناوين و فصل هاي کتاب شامل مقدمه اي بر سيستم هاي توليد، خط جريان توليد اتوماتيک، حمل و نقل اتوماتيک مواد، فن آوري گروهي، سيستم هاي مونتاژ اتوماتيک، اصول طراحي قيد و بند، سيستم هاي توليد انعطاف پذير، کنترل مننده هاي منطقي قابل برنامه ريزي، برنامه ريزي فرآيند به کمک کامپيوتر و در نهايت توليد جامع کامپيوتري مي باشد. اين مطلب به عنوان متن درس هاي متعددي در مقاطع کارشناسي و کارشناسيارشد در دانشگاههاي فني مهندسي کشور ارائه گرديده است.
.
.
 
محصولات مرتبط