اقتصاد < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
اقتصاد بخش عمومي ماليات ها
دکتر جمشيد پژويان
شوميز | وزيري | 424 صفحه
چاپ سيزدهم | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649810393

 
250000R 200000R
 

cialis cena

cialis
کتاب حاضر در داوزده فصل تهيه شده است که در فصل اول که مقدمه است به پيدايش اقتصاد عمومي، گستره موضوع اقتصاد بخش عمومي و ... . در فصل دوم: درآمدهاي دولت، فصل سوم: تأثير دولت در درآمد ملي، فصل چهارم: ماليات ها، فصل پنجم: ماليات هاي غيرمستقيم و مستقيم، فصل ششم: ماليات هاي و سوبسيد در بازار، حداکثر کننده سود (انحصاري)، فصل هفتم: تجزيه و تحليل کلي تأثيرات ماليات، فصل هشتم: ماليات بر درآمد، فصل نهم: ماليات بر سود خالص و ناخالص ماليات بر شرکت ها، فصل دهم: ماليات بر ارزش افزوده VAT، فصل يازدهم: تأمين اجتماعي و بيمه اجتماعي، فصل داوزدهم: نظام حمايتي از قشرهاي آسيب پذير، پرداخته است.
.
.
 
محصولات مرتبط