راهنمایی < لیست کتابهای کمک درسی < صفحه اصلی سایت
انگليسي پيشرفته 3 راهنمايي
ابوالقاسم طلوع
شوميز  | وزيري | 130 صفحه
چاپ مکرر | 1388 | 10000 نسخه
انتشارات جنگل
9789649810560
  موجود نیست
 
40000R 28000R
خوشبختانه با تغيير رويکرد در تدوين کتب درسي شده آموزش زبان جنبه کاربردي تري پيدا کرده تا دانش آموزان، بيشتر بتوانند از دانش زباني در زندگي روزمره استفاده کنند. اما با وجود اين تغيير نگرش، هنوز هم آزمون هاي زبان انگليسي براي ارزشيابي شاگردان، بدون در نظر گرفتن ميزان توانايي آنها در بيان و کاربرد زبان، صرفا بر روش هاي شناختي تاکيد دارند. به تعبيري ديگر آزمون ها بيشتر از آنکه توانش زباني Performance شاگردان را بيازمايند، دانش زبانيCompetence آنها را مورد آزمايش قرار مي دهند.
خوشبختانه با تغيير رويکرد در تدوين کتب درسي شده آموزش زبان جنبه کاربردي تري پيدا کرده تا دانش آموزان، بيشتر بتوانند از دانش زباني در زندگي روزمره استفاده کنند. اما با وجود اين تغيير نگرش، هنوز هم آزمون هاي زبان انگليسي براي ارزشيابي شاگردان، بدون در نظر گرفتن ميزان توانايي آنها در بيان و کاربرد زبان، صرفا بر روش هاي شناختي تاکيد دارند. به تعبيري ديگر آزمون ها بيشتر از آنکه توانش زباني Performance شاگردان را بيازمايند، دانش زبانيCompetence آنها را مورد آزمايش قرار مي دهند.
در طراحي کتاب حاضر اهداف زير مد نظر قرار گرفته است: قرار دادن کامل محتواي کتاب درسي، استفاده از الگوهاي روش هاي نوين تدريس و مشارکتي، استفاده از نيروي خلاق دانش آموزان و شرکت دادن آنها در يادگيري و تدريس، مهيا ساختن آنان براي آزمون هاي کلاسي و امتحاني، تسلط آنان بر زبان براي مقاصد کاربردي و ارتباطي.
 
 
محصولات مرتبط