حقوق مدنی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
تأثير زمان و مکان بر قانون مدني
صحبت الله سلطانيان
شوميز | وزيري | 292 صفحه
چاپ اول | 1389 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786001580383
 
 
45000R 36000R

buscopan bambini

buscopan
فصل اول:? مفهوم، عناصر و عوامل تشکيل دهنده زمان و مکان و مفهوم تأثير و چگونگي آن، فصل دوم: تاريخچه و تأثير زمان و مکان از ديدگاه هاي مختلف، فصل سوم: معيارها و شيوه هاي تأثير گذاري زمان و مکان بر قوانين اسلامي و قلمرو آن
.
کتاب حاضر در دو بخش ارائه شده است: بخش اول) کليات، شامل مفهوم، معيارها و شيوه هاي تأثيرگذاري زمان و مکان و تاريخچه و تأثير زمان و مکان از ديدگاه قرآن، روايات، فقها و قوانين موضوعه. بخش دوم) تحليل تأثير زمان و مکان بر مباحث اموال و مالکيت در قانون مدني.
  
محصولات مرتبط