حقوق مدنی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
ايفاء ناروا
دکتر کامران آقايي
شوميز | وزيري | 152 صفحه
چاپ دوم | 1391 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649816678
 
 
55000R 44000R

Bupropion

tricyclic antidepressants side effects
کتاب حاضر به برسي و آثار و شرايط ايفاء ناروا اختصاص يافته است. به نظر مي رسد که با توجه به موازين فقهي قانون مدني ايران، آثار ايفاء ناروا همان آثاري باشد که به قاعده «ضمان يد» سرايت دارد. قانون گذار ايران نيز ذيل عنوان «حکم غضب»، ضماني همچون ضمان غضب بر آن قائل شده است. اين نگرش که بين حس نيت و سوء نيت گيرنده هيچ تفاوتي قائل نشده است مورد نقد و تحليل قرار مي گيرد اما در نهايت حکم قانون گذار کاملاً آشکار و روشن است. از جهت ديگر از حيث شرايط نه در قانون ايران و نه در فقه اسلامي هيچ نکته اي درباره ايفاء ناروا بيان نشده است و رويه قضايي ايران و نه در فقه اسلامي هيچ نکته اي درباره ايفاء ناروا بيان نشده است و رويه قضايي ايران نيز اظهار تظري در اين مورد ندارد، بنابراين شرايطي که اجتماع آن ها نهاد حقوقي ايفاء ناروا را مي سازد، از حقوق فرانسه اخذ مي گردد.
.
.
  
محصولات مرتبط