حقوق بین الملل عمومی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
حقوق سازمان هاي بين المللي
دکتر فرهاد طلايي
شوميز | وزيري | 312
چاپ سوم | 1394 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649816661
 
 
150000R 120000R

pregnancy due date calculator

dog pregnancy calculator
در تاليف اين کتاب سعي شده است تا در راستاي سرفصل هاي تعيين شده از شوراي عالي برنامه ريزي درسي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مباحث نظري و کاربردي درس حقوق سازمان هاي بين المللي با تأکيد بر مسائل روز مورد بحث و بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و در حد امکان نيز به مباحث مربوط به ايران (بويژه در چارچوب سازمان بين المللي کار و آژانس بين المللي انرژي اتمي) به طور خاص پرداخته است. کتاب حاضر در قالب 6 فطل کوشش گرديده است که پس از بررسي کلي ابعاد گوناگون سازمان هاي بين المللي به بررسي نمونه هايي از سازمان هاي بين المللي پرداخته شود که داراي ويژگي هاي مزبور مي باشند. بدين ترتيب در فصل اول اين کتاب به مباحث کلي مربوط به سازمان هاي بين المللي پرداخته شده است و آنگاه در 5 فصل بعدي، به ترتيب مباحث مربوط به جامعه ملل، سازمان ملل متحد، سازمان بين المللي کار، آژانس بين المللي انرژي اتمي، اتحاديه اروپا و سازمان ملت هاي آسياي جنوب شرقي طور خاص مورد بحث و بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. در انتهاي کتاب نيز اطلاعات به روزي در خصوص دولت هاي عضو سازمان هاي مزبور، فهرست موسسات تخصصي سازمان ملل متحد و ديگر نهادهاي اين سازمان، فهرست کنوانسيون ها و توصيه نامه هاي سازمان بين المللي کار، و آدرس هاي نمونه هايي از سايت اينترنتي سازمان هاي بين المللي (جهاني و منطقه اي) ارائه شده اند.
.
.
  
محصولات مرتبط