حقوق بین الملل اختصاصی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
حقوق مهاجرت
سپيده غفاري نمين
شوميز | وزيري | 360 صفحه
چاپ دوم | 1390 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649817378
 
 
70000R 56000R
هدف اين پژوهش شناسايي روش هاي متفاوت مهاجرت بر اساس رويه هاي حقوق داخلي که به عنوان اعمال مشترک کشورها در زمره اصول کلي حقوق بين الملل قابل شناسايي است، مي باشد.
.
حقوق بين الملل مهاجرت، سازماناي بين المللي مهاجرت، بررسي نظام حقوقي کانادا در مهاجرپذيري
  
محصولات مرتبط