حقوق بین الملل اختصاصی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
حقوق جزاي بين الملل-دکتر پوربافراني
دکتر حسن پوربافراني
شوميز | وزيري | 328 صفحه
چاپ يازدهم | 1397 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649818337
 
 
250000R 200000R
در اين کتاب منطبق بر سرفصل درس حقوق جزاي بين الملل رشته کارشناسي ارشد حقوق جزا مصوب شوراي عالي برنامه ريزي درسي، مباحث صلاحيت اعمال قوانين کيفري در داخل قلمرو حاکميت (اصل صلاحيت سرزميني) و صلاحيت اعمال قوانين کيفري در خارج از قلمرو حاکميت (اصل صلاحيت شخصي، مبتني بر تابعيت مجني عليه، واقعي و جهاني) و نيز همکاري و معاضدت قضايي بين المللي در مبارزه با بزهکاري مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين ميان دو اصل مهم صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه و صلاحيت جهاني که متاسفانه ادبيات حقوقي کشورمان در مورد آنها کاملا فقير و ضعيف است، به تفصيل مورد مطالعه تطبيقي و فقهي قرار گرفته است. در باب چهارم، جرائم بين المللي خطير يعني جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت و نسل کشي را که هم موضوع صلاحيت دادگاه هاي داخلي کشورها و هم موضوع صلاحيت ديوان بين المللي کيفري است، مورد مطالعه ماهيتي قرار داده ايم. دراين باب به بررسي مراجع رسيدگي به جرايم خطير بين المللي از جمله دادگاه هاي بين المللي کيفري يوگسلاوي سابق و رواندا و ديوان بين المللي کيفري نيز پرداخته ايم. با اين وصف نگارنده اميدوار است که مباحثي از اين کتاب مورد استفاده دانشجويان کارشناسي ارشد حقوق بين الملل هم قرار گيرد. فهرست مختصر مطالب کتاب: باب اول: صلاحيت اعمال قوانين کيفري در داخل قلمرو حاکميت باب دوم: صلاحيت اعمال قوانين کيفري در خارج از قلمرو حاکميت بخش اول: ماهيت حقوقي توسعه صلاحيت اعمال قوانين کيفري به خارج از قلمرو حاکميت بخش دوم: صلاحيت اعمال قوانين کيفري در خارج از قلمرو حاکميت بر اساس رابطه تابعيت فصل اول: اصل صلاحيت شخصي فصل دوم: اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه بخش سوم: صلاحيت اعمال قوانين کيفري در خارج از قلمرو حاکميت بر اساس ماهيت جرم فصل اول: اصل صلاحيت واقعي فصل دوم: اصل صلاحيت جهاني باب سوم: معاضدت قضايي بين المللي در مبارزه با بزهکاري بخش اول: استرداد مجرمين بخش دوم: نيابت قضايي و جمع آوري دلايل و مدارک جرم بخش سوم: انتقال محکومين به حبس باب چهارم: تحليل جرايم بين المللي مهم و مراجع رسيدگي به آنها بخش اول: جرايم بين المللي مهم فصل اول: جنايات جنگي فصل دوم: جنايات عليه بشريت فصل سوم: جنايت نسل کشي بخش دوم: دادگاههاي بين المللي کيفري اول: دادگاههاي بين المللي نورنبرگ و توکيو دوم: دادگاههاي بين المللي کيفري يوگسلاوي سابق و رواندا سوم: ديوان بين المللي کيفري چهارم: دادگاههاي تلفيقي
.
.
  
محصولات مرتبط