حقوق بین الملل اختصاصی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
دادرسي هاي بين المللي ديوان بين المللي دادگستري 1 در تئوري و عمل
دکتر سيد باقر ميرعباسي، دکتر سيد حسين سادات ميداني
شوميز | وزيري | 530
چاپ هفتم | 1396 | 500 نسخه
انتشارات جنگل
9789648917055
 
 
350000R 280000R
چند نکته در مورد اين کتاب قابل ذکر است: 1- دادرسي بين المللي در طول صد سال گذشته يعني عملا پس از کنفرانس 1899 و 1907 صلح لاهه پا به عرصه حيات نهاد و سپس تدريجاً مسير تکاملي خود را پيمود. ضرورت داشت تا در يک فصل از دفتر مقدماتي بدان پرداخته شود. 2- مفهوم اختلافات بين المللي و انواع آن و بحث هاي راجع به آن در دو سه دهه اول قرن بيستم، سخت اذهان محققين غربي را خود مشغول کرده بود و حاصل آن، آثار گرانبهايي شد که از سوي بعضي از دانشمندان طراز اول آن ديار مانند لوترپاخت ها و ورزيل ها به رشته تحرير درآمد و چون ادبيات حقوقي بين المللي ما در اين زمينه خلا وجود داشت، ترجيح داده شد که يکي از فصول دفتر مقدماتي بدان اختصاص يابد. هر چند بايد اذعان داشت که طرح چنين بحثي، قدري کهنه شده است. 3- دادرسي هاي حقوق بين المللي فرايند تحول و تکامل طرح غير حقوقي و خاصه ديپلماتيک حل اختلافات است. به همين دليل، به طور بسيار سريع و قبل از ورود به بحث شيوه هاي حقوقي حل و فصل اختلافات بدان پرداخته شد.
دفتر اول کليات - دفتر دوم راههاي غير حقوقي حل اختلافات بين المللي - دفتر سوم راههاي حقوقي حل اختلافات بين المللي غير از ديوان بين المللي دادگستري - دفتر چهارم ديوان بين المللي دادگستري لاهه
div>.
  
محصولات مرتبط