حقوق مدنی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
شخصيت و اهليت در حقوق مدني
محمد حسين ساکت
شوميز | وزيري | 300 صفحه
چاپ سوم | 1388 | 2000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649811017
 
 
35000R 28000R

cialis 2015 coupon

printable coupons for cialis
کتابي که فراارو داريد از هشت فصل بافته شده است. در فصل يکم، واژگان و اصطلاحات حق، حقوق و حقوق مدني، منابع و سرگذشت تصويب قانون مدني ايران به درازا مورد بحث قرار گرفته است. فصل دوم کتاب از شخصيت ، شخص، حقوق شخصيت، وضعيت، احوال شخصي و شخصيت حقيقي و حقوقي سخن گفته است. فصل سوم از آغاز و پايان شخصيت حقوقي، اشخاص حقيقي، جنين، مرگ مدني و مرگ فرضي گفتگو مي کند و غايب مفقود الاثر در فصل چهارم به بحث در آمده است. فصل پنجم از نشانه ها و ويژگي هاي اشخاص حقيقي، اسناد سجلي و مسايل وابسته ي بدان گفتگو کرده است. فصل ششم کتاب را نشانه ها و ويژگي هاي اشخاص حقوقي مي بافد. سرشت و شيوه هاي اشخاص حقوقي در اين فصل به بحث کشيده شده است. فصل هفتم کتاب از اهليت و عذم اهليت و دامنه ي آن سخن مي گويد. ظانچه به مسأله حجر بستگي پيدا مي کند با بررسي هاي کوتاه تطبيقي، در اين فصل مطرح مي شود. واپسين و هشتمين فصل کتاب حاضر در پيرامون ولايت، حضانت وصايت و قيمومت به گفتگو مي نشيند.
.
.
  
محصولات مرتبط