آیین دادرسی کیفری < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
کيفر شناسي
دکتر علي صفاري
شوميز | وزيري | 356 صفحه
چاپ 32 | 1397 | 1000نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649810386
 
 
350000R 280000R
اين کتاب در دو بخش ضمن آشناسازي مخاطب محترم با تعريف و مفهوم کيفرشناسي، تحولات و مباني کيفر در انديشه‌هاي کيفري سنتي و امروزين، به شرح کيفرسالب آزادي و نحوه‌ي اجراي آن در کشور بر اساس «‌آيين‌نامه‌هاي زندان» مي‌پردازد. 1. «آيين‌نامه‌ي اجرايي سازمان زندان‌ها واقدامات تأميني و تربيتي کشور» مورخ ??/?/????. 2. «آيين‌نامه اجرايي نحوه اداره بازدشتگاه‌هاي امنيتي» مورخ ??/?/????. 3. «آيين‌نامه اجرايي تفکيک و طبقه‌بندي زندانيان» مورخ ?/?/????. 4. «آيين‌نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتطامي» مورخ ?/??/???? – همگي مصوب رئيس قوه قضائيه. «کيفرشناسي» شاخه جديدي از علوم مريوط به جرم و کيفر و به تعبير برخي «علوم جنايي» است که با نام و گستره کنوني تا دهه‌هاي اول قرن بيستم به عنوان يک شاخه مستقل مطرح نبود. تنها بخشي از آنچه امروزه موضوع اين علم است پس از نهضت روشنگري اروپا و دقيقاً از نيمه نخست قرن نوزدهم و تحت تأثير آموزه‌هاي مکتب نئوکلاسيک با عنوان «حقوق اجراي مجازت‌ها» (آراي کيفري) و بعداً «علم زندان‌ها» شناخته مي‌شد. محتواي اين دو رشته بيش از هرچيز به طرح و پاسخگويي به مشکلات حقوقي کيفر و اجراي آن و بيشتر نقد و تحليل کيفر حبس و تبيين انواع روش‌هاي اجرايي بهتر و صحيح‌تر آن اختصاص داشت.... مطالب اين کتاب به دو بخش تقسيم شده است. بخش نخست مشتمل بر سه فصل است که در فصل اول مشتمل بر دو مبحث تعريف کيفرشناسي، جايگاه و رابطه‌ آن با چندشاخه از علوم مرتبط با جرم و مجازات مطرح مي‌گردد. در سه مبحث فصل دوم از تاريخچة مجازات‌ها و تحولات آن‌ها طي سه دوره مختلف قبل از قرن هجدهم و عصر روشنگري سخن به ميان خواهد آمد. در مبحث نخست از فصل سوم نيز مکاتب کيفري کلاسيک (سنتي) اروپا قبل از قرن بيستم و اصلاحات پيشنهادي و تأثير آن‌ها بر سياست کيفري کشورها، همچنين انتقادات وارده بر آن‌ها مورد تحليل قرار مي‌گيرند. سپس در مبحث دوم، بحث مشابهي پيرامون مکاتب کيفري قرن بيستم تاکنون مطرح مي‌شود. در دو فصل بخش دوم نيز مباحثي پيرامون کيفر سالب آزادي در مقررات موضوعه ايران ارائه خواهد شد. در فصل حقوقي – فقهي و نيز «آيين‌نامه زندان‌ها ????» و در بخش پنجم قانون آيين‌ دادرسي کيفري ?? در دو مبحث جداگانه مطرح مي‌گردد. در فصل دوم، ابتدا در يک مبحث، انواع روش‌هاي اداره زندان در گذشته و حال دنيا و نحوه ارا و اعمال آن با اشاره به مقررات قانوني حاکم بر نظام جزايي کشور ايران مطرح مي‌گردد. سپس در مبحث دوم، زندان‌باني يا طرز اعمال کيفر حبس در ايران شامل مطالبي از قبيل پذيرش و طبقه‌بندي زندانيان و اشتغال به کار آنان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
.
div>.
  
محصولات مرتبط