حقوق مدنی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
حقوق آپارتمان نشيني کاربردي
مسعود رحمانيان
شوميز | وزيري | 210 صفحه
چاپ اول | 1388 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649814186
  موجود نیست
 
30000R 24000R
گسترش آپارتمان سازي که توسعه آپارتمان نشيني را به دنبال دارد و همجواري تعداد زيادي از مردم در يک مجتمع ساختماني همچنين با عنايت به اينکه اقتضاي زندگي جمعي در يک ساختمان احترام به حقوق ساکنين و رعايت مقررات حاکم برآن است، نياز شديد ساکنين آپارتمان¬هاي مسکوني، تجاري و اداري از نظر اطلاع آنها از حقوق خود در اين مورد ضروري مي¬ باشد.
.
.
  
محصولات مرتبط