حقوق مدنی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
تئوري حسن نيت در قراردادها
دکتر علي انصاري
شوميز | وزيري | 280 صفحه
چاپ اول | 1388 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649815268
 
 
80000R 64000R

viagra generika

viagra prodej plzen
مباحث اين کتاب در سه بخش تنظيم شده است. در بخش اول مفهوم حس نيت مورد بررسي قرار گرفته و معاني مختلف آن تشريح شده است. در اين بخش، روشن کرده ايم که حس نيت در قراردادها معناي متفاوتي با خسن نيت در موارد غير قراردادي دارد. در بخش دوم، قلمرو حسن نيت در مراحل سه گانه انعقاد، تفسير و اجرا مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش سوم ضمانت اجراي حسن نيت، اثر آن در کاهش يا افزايش مسئوليت يعني اين واقعيت که در اثر فقدان حسن نيت، قرارداد چه وضعيت حقوقي پيدا مي کند يا براي طرف مقابل چه حقي اعم از حق فسخ يا جبران خسارات پديد مي آيد، مورد تحليل قرار گرفته است.
.
مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و نظام هاي حقوق معاصر
  
محصولات مرتبط