رویه قضائی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
مجموعه کامل آراء وحدت رويه ديوانعالي کشور امور جزايي
دکتر سيداحمد باختر
گالينگور | وزيري | 801 صفحه
چاپ هشتم | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649811796
 
 
450000R 360000R
ضرورت تدوين مجموعه کامل آراء وحدت رويه از اين منظر که آراء وحدت رويه در حکم قانون است و شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه ملکف به تبعت از آن‌ها مي‌باشند و از طرفي هر از چندگاه هيئت عمومي ديوان عالي کشور رأئي صادر مي‌نمايد و به صورت پراکنده در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود، جمع‌آوري اين آراء در يک مجموعه که سهولت دسترسي قضات محترم و وکلاي معزز و ... را تضمين نمايد امري ضروري است. بر اين اساس مجموعه کامل آراء وحدت رويه ديوانعالي کشور به عنوان يک کتاب مرجع مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
.
.
  
محصولات مرتبط