سایر کتب < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
نکته هايي از مقالات حقوقي در امور مدني
معاونت آموزش قوه قضاييه
شوميز | وزيري | 390 صفحه
چاپ دوم | 1388 | 2000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649813288
 
 
55000R 44000R

tadalafil generico quando

cialis generico
مجموعه حاضر حاوي نکته هاي کليدي برگرفته از مقالات منتشره حقوقي مي باشد. براي انجام اين کار مجموعاً 102 عنوان نشريه حقوقي مورد بررسي قرار گرفت که عناوين اين نشريات در کتابنامه اثر حاضر آمده است. مهمترين هدف تنظيم اين مجموعه ثبت و گردآوري اطلاعات موجود مي باشد. کاربرد و استفاده از اين مجموعه جهت بررسي و تهيه منابع مرجع است که اين تحقيقات در راستاي خدمت به تحقيق، تهيه و تدوين متون آموزشي نيز قرار مي گيرد. استفاده کنندگان از اين مجموعه مراجعه هستند که به تحقيق و تدوين متن آموزشي اقدام مي نمايند.
.
.
  
محصولات مرتبط