سایر کتب < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
بررسي تحليلي جرايم مطبوعاتي
معاونت آموزش قوه قضاييه
شوميز | وزيري | 190 صفحه
چاپ اول | 1387 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786005341386
 
 
27000R 21600R

sertraline reviews

sertraline 50 mg redirect
شرح و بسط و بررسي قانون مطبوعات مي تواند به تبيين و ترويج اهداف قانونگذاري کمک کند و بنيادهاي فکري و فرهنگي مربوط را به همراه نقايص احتمالي و پيشنهادهاي بهبود، نشان دهد و در نهايت توسعه ي علمي و غناي دانش سازماني دستگاه قضايي را به دنبال داشته باشد. در تدوين اين کتاب از نظرهاي قضات صاحب نظر و داراي تجارب علمي و نيز کارشناسان علوم تربيتي استفاده شده است. ويژگي ديگر اين اثر مربوط است به استفاده از استانداردهاي آموزشي در سازماندهي محتواي مطالب کتاب که اهم اين استانداردها عبارت است از: 1- تدوين اهداف در ابتداي هر فصل مشتمل بر اهداف کلي، جزئي و رفتاري. 2- برجسته نويسي و کادر نويسي مطالب مهم. 3- گنجانيدن فعاليت هاي يادگيري در پايان هر فصل (اين استانداردها بر پايه نظريات روان شناسي يادگيري استوار است و هدف هايي همچون تسهيل يادگيري و بازيابي مطالب و همچنين ماندگاري و يادسپاري محتواي کتاب را دنبال مي کند.)
.
.
  
محصولات مرتبط