معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه -توصیف و تحلیل قرارهای قضایی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
توصيف و تحليل علمي آراي قضايي تغيير کاربري اراضي زارعي و باغ ها
معاونت آموزش قوه قضاييه
شوميز | وزيري | 250 صفحه
چاپ اول | 1388 | 2000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789645341416
 
 
40000R 32000R
اين مجموعه مطالعات روش شناسي را در دستور کار قرار داده است. در اين شيوه نامه مشخص شده که براي بررسي و تحليل راي قضايي چه سوال هايي مطرح است؟ و چگونه بايد پاسخ سوال هاي تحقيق رديابي شود. استفاده از اين منبع مي تواند بهره گيري از ظرفيت دانش آفرين رأي قضايي را توسعه بخشد و شتاب آن را بيشتر کند.
.
هدف از تدوين اين مجموعه: 1- آموزش هاي حقوقي عملي را از محتواي غني و پرباري برخودار کند. 2- فرآيند انتقال و کسب تجربه را تسهيل کند.
  
محصولات مرتبط