مجموعه نشست های قضایی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
گزارش نشست علمي نحوه استناد موجه به اصول حقوقي در رسيدگي هاي قضايي
محمد قاسم تنگستاني
شوميز | رقعي | 114 صفحه
چاپ دوم | 1396 | 1000 نسخه
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه
9786008485971
 
 
100000R 80000R
  
محصولات مرتبط