مجموعه نشست های قضایی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
DNAنشست هاي نقد 19 تعارض قاعده فراش و نتيجه آزمايش
دکتر مجيد صادق نژاد و اساتيد ديگر
شوميز | پالتويي | 71 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه
9786008485452
 
 
30000R 24000R
  
محصولات مرتبط