حقوق مدنی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
ادله اثبات در مقام دعوا در امور مدني و کيفري
نعمت رستمي
شوميز | وزيري | 184 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جاودانه،جنگل
9786001585234
 
 
120000R 96000R
ادله اثبات دعوا نوعاً براي اثبات دعوا و تعيين حق در محاکم مورد استفاده قرار ميگيرد و از نظر آنکه در مرحله دادرسي به کار مي رود مورد نظر مقّنن قرار گرفته است و محل نقد و بررسي آن در قوانين مدني و جزايي در بخش هاي ماهوي و شکلي مي باشد. با توجه به پراکندگي ادله اثبات در نصوص و تفاوت ادله به لحاظ کاربرد و کارآيي، حسب نوع دعوا و تغيير قوانين جزايي (قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري) بر آن شديم تا قوانين مربوط به ادله اثبات در هر دو امور مدني و جزايي اعم از قوانين ماهوي و شکلي آن در کتاب حاضر گردآوري شود.
  
محصولات مرتبط