Skip Navigation Linksصفحه اصلی سایت > لیست کتاب های زبان > Factfiles
Sort by
Results per page
page
Oxford 1387
سري کتاب هاي Factfiles از زير مجموعه هاي Bookworms با زاويه غيرداستاني و ارائه اطلاعات واقعي براي دانش آموزان در طيف گسترده اي از موضوعات خاص در پنج سطح مي باشد.تمرين در آخر هر کتاب براي بررسي متن و ارائه فعاليت و پروژه از ويژگي هاي مجموعه حاضر مي باشد. (Stage 1: 400 Headwords)
 
Oxford 1387
سري کتاب هاي Factfiles از زير مجموعه هاي Bookworms با زاويه غيرداستاني و ارائه اطلاعات واقعي براي دانش آموزان در طيف گسترده اي از موضوعات خاص در پنج سطح مي باشد.تمرين در آخر هر کتاب براي بررسي متن و ارائه فعاليت و پروژه از ويژگي هاي مجموعه حاضر مي باشد. (Stage 2: 700 Headwords)
 
Oxford 1387
سري کتاب هاي Factfiles از زير مجموعه هاي Bookworms با زاويه غيرداستاني و ارائه اطلاعات واقعي براي دانش آموزان در طيف گسترده اي از موضوعات خاص در پنج سطح مي باشد.تمرين در آخر هر کتاب براي بررسي متن و ارائه فعاليت و پروژه از ويژگي هاي مجموعه حاضر مي باشد. (Stage 3: 1000 Headwords)
 
Oxford 1387
سري کتاب هاي Factfiles از زير مجموعه هاي Bookworms با زاويه غيرداستاني و ارائه اطلاعات واقعي براي دانش آموزان در طيف گسترده اي از موضوعات خاص در پنج سطح مي باشد.تمرين در آخر هر کتاب براي بررسي متن و ارائه فعاليت و پروژه از ويژگي هاي مجموعه حاضر مي باشد. (Stage 4: 1400 Headwords)
 
Oxford 1387
سري کتاب هاي Factfiles از زير مجموعه هاي Bookworms با زاويه غيرداستاني و ارائه اطلاعات واقعي براي دانش آموزان در طيف گسترده اي از موضوعات خاص در پنج سطح مي باشد.تمرين در آخر هر کتاب براي بررسي متن و ارائه فعاليت و پروژه از ويژگي هاي مجموعه حاضر مي باشد. (Stage 5: 1700 Headwords)